خدمات مهندسي پايه نيروگاه100 مگا وات1389فروردين
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389فروردين
  
طراحي سيستم حفاظت الكترونيكي(CCTV) پالايشگاه1389فروردين
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389فروردين
  
خدمات مهندسي تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389فروردين
  
پروژه احداث تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389فروردين
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389فروردين
  
پروژه احداث شبکه ديتا پالايشگاه1389فروردين
  
مطالعات زيست محيطي پالايشگاه پارسيانفروردين
  
تکميل عمليات محوطه سازي و جاده هاي داخلي و کمپ نخلستانفروردين
  
پروژه خوابگاه و سوئيت پيش ساخته پالايشگاه (EPC)فروردين
  
پروژه طراحي شبکه ديتا پالايشگاهفروردين
  
پروژه عمليات اجرايي محوطه پالايشگاهفروردين
  
خدمات مهندسي احداث فضاي سبز اطراف پالايشگاهفروردين
  
احداث سالن آمفي تاترفروردين
  
خدمات مهندسي و طراحي آبرساني به پالايشگاهفروردين
  
مطالعات ژئوالكتريكي پالايشگاه پارسيانفروردين
  
خط انتقال گازمايعات گازي 10 اینچ پالايشگاه پارسيانفروردين
  
خدمات مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پارسيان/عسلويه /بندر طاهريفروردين
  
اجرای خطوط انتقال مایعات گازیفروردين
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جمفروردين
  
انجام مهندسی پایه (اضافه كاري در قالب قرار داد شماره 790373)فروردين
  
احداث پست 132/33/6 كيلوولت پشتیبان مجتمع گازي پارس جنوبيفروردين
  
احداث واحد توليدماده بودار كننده 800 تني فاز پارس جنوبيفروردين
  
خدمات مهندسي پايه نيروگاه100 مگا واتارديبهشت
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بارارديبهشت
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاهارديبهشت
  
پروژه عمليات اجرايي محوطه پالايشگاهارديبهشت
  
خدمات مهندسي احداث فضاي سبز اطراف پالايشگاهارديبهشت
  
خدمات مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پارسيان/عسلويه /بندر طاهريارديبهشت
  
احداث پست 132/33/6 كيلوولت پشتیبان مجتمع گازي پارس جنوبيارديبهشت
  
انجام مهندسی پایه (اضافه كاري در قالب قرار داد شماره 790373)ارديبهشت
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جمارديبهشت
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389خرداد
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389خرداد
  
خدمات مهندسي تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامردخرداد
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389خرداد
  
خدمات مهندسي احداث فضاي سبز اطراف پالايشگاه1389خرداد
  
خدمات مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پارسيان/عسلويه /بندر طاهري1389خرداد
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1389خرداد
  
احداث پست 132/33/6 كيلوولت پشتیبان مجتمع گازي پارس جنوبي1389خرداد
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389تير
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389تير
  
خدمات مهندسي احداث فضاي سبز اطراف پالايشگاه1389تير
  
خدمات مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پارسيان/عسلويه /بندر طاهري1389تير
  
احداث پست 132/33/6 كيلوولت پشتیبان مجتمع گازي پارس جنوبي1389تير
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389مرداد
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389مرداد
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389مرداد
  
خدمات مهندسي احداث فضاي سبز اطراف پالايشگاه1389مرداد
  
خدمات مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پارسيان/عسلويه /بندر طاهري1389مرداد
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1389مرداد
  
احداث پست 132/33/6 كيلوولت پشتیبان مجتمع گازي پارس جنوبي1389مرداد
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389شهريور
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389شهريور
  
خدمات مهندسي احداث فضاي سبز اطراف پالايشگاه1389شهريور
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389شهريور
  
خدمات مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پارسيان/عسلويه /بندر طاهري1389شهريور
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389مهر
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389مهر
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389مهر
  
خدمات مهندسي احداث فضاي سبز اطراف پالايشگاه1389مهر
  
خدمات مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پارسيان/عسلويه /بندر طاهري1389مهر
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1389مهر
  
احداث پست 132/33/6 كيلوولت پشتیبان مجتمع گازي پارس جنوبي1389مهر
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389آبان
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389آبان
  
خدمات مهندسي احداث فضاي سبز اطراف پالايشگاه1389آبان
  
خدمات مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پارسيان/عسلويه /بندر طاهري1389آبان
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1389آبان
  
احداث پست 132/33/6 كيلوولت پشتیبان مجتمع گازي پارس جنوبي1389آبان
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389آذر
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389آذر
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389آذر
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389دي
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389دي
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389دي
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1389دي
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389بهمن
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389بهمن
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389بهمن
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1389بهمن
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1389اسفند
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1389اسفند
  
تكميل تاسيسات سوختگيري فرودگاه لامرد1389اسفند
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1389اسفند
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1390خردادفراب
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1390خردادداده كاوان هوشمند
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1390خردادپترو صنعت ماد
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1390تيرفراب
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1390تيرداده كاوان هوشمند
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1390تيرپترو صنعت ماد
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1390مردادفراب
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1390مردادداده كاوان هوشمند
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1390مردادپترو صنعت ماد
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1390شهريورفراب
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1390شهريورداده كاوان هوشمند
  
احداث نيروگاه 20% ± 125 مكاوات و پست هاي 11 و 20 كيلو ولت و سيستم مديريت بار1390مهرفراب
  
اجراي سيستم حفاظت الکترونيکي (CCTV) پالايشگاه1390مهرداده كاوان هوشمند
  
پروژه احداث واحد توليد گاز مايع LPG پالايشگاه فجر جم1390مهرپترو صنعت ماد
1 - 100بعدی