شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران > HSE
 

​​​​​​​​

 شرايط نا ايمن در پروژه ها

احتمال ريزش خاك از لبه ترانشه و صدمه به كارگران،عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي،قرارگرفتن در معرض شرايط ناايمن

تاریخ :17 اردیبهشت 1935
استفاده از تابلو برق معيوب و مستهلك

تاریخ :15 شهریور 1392
استفاده از تابلوي برق معيوب و جانمايي نامناسب كپسول اطفا حريق

تاریخ :26 آذر 1392
استفاده از تجهيزات فرسوده و غيراستاندارد

تاریخ :26 آذر 1392
استفاده از تكيه گاه نامناسب 1

تاریخ :7 آبان 1392
استفاده از تكيه گاه نامناسب 2

تاریخ :7 آبان 1392
استفاده از تكيه گاه نامناسب 3

تاریخ :7 آبان 1392
استفاده از دستگاه برقي و دوار فرسوده و درپوش فلزي به جاي درپوش عايق و احتمال برق گرفتگي

تاریخ :11 تیر 1392
استفاده از ساپورت با مقاومت ناكافي

تاریخ :15 شهریور 1392
استفاده از ساپورت نامتعادل

تاریخ :15 شهریور 1392
استفاده از ساپورتهاي نامناسب و متحرك به جاي داربست و عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي

تاریخ :22 آبان 1391
استفاده از شلنگهاي طولاني گاز و ساپورت نكردن كپسولهاي گاز

تاریخ :22 مهر 1392
استفاده از كابلهاي فرسوده و درپوش فلزي به جاي درپوش عايق و احتمال برق گرفتگي

تاریخ :7 آبان 1392
استفاده از كابلهاي معيوب

تاریخ :16 اردیبهشت 1392
استفاده از لاستيك فرسوده

تاریخ :19 خرداد 1393
استفاده از لوازم گرمايشي غيراستاندارد

تاریخ :14 آبان 1390
استفاده از لوله گازدار به عنوان تكيه گاه بوم جرثقيل

تاریخ :11 تیر 1392
استفاده ناايمن از ابزار دوار

تاریخ :7 آبان 1392
استقرار كپسول به صورت افقی 1

تاریخ :22 آبان 1391
استقرار كپسول به صورت افقی 2

تاریخ :7 آبان 1392
جانمايي نامناسب و وجود تجهيزات اضافي در اطراف كپسول اطفا حريق كه استفاده از كپسول را مشكل نموده است

تاریخ :22 مهر 1392
داربست ناايمن

تاریخ :14 آبان 1390
ساپورت نامناسب 1

تاریخ :27 اردیبهشت 1393
ساپورت نامناسب 2

تاریخ :19 خرداد 1393
عدم استفاده از كلاهك H و ارتفاع ناكافي دودكش و مجاورت دهانه دودكش نزديك پنجره

تاریخ :28 اردیبهشت 1390
عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي

تاریخ :28 اردیبهشت 1390
عدم انبارش صحيح مواد نفتي

تاریخ :22 مهر 1392
عدم رعايت فاصله مجاز دپوي خاك (60cm) و احتمال ريزش از لبه كانال

تاریخ :26 خرداد 1393
عدم مهار سيلندرهاي تحت فشار و نداشتن كلاهك

تاریخ :20 خرداد 1392
كار در شرايط ناايمن

تاریخ :14 آبان 1390
مهار نامناسب لوله و عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي،سكوي كار ناايمن

تاریخ :7 آبان 1392
نشت شديد فرآورده نفتي و آلودگي خاك 1

تاریخ :17 اردیبهشت 1393
نشت شديد فرآورده نفتي و آلودگي خاك 2

تاریخ :22 مهر 1392
نشت فرآورده هاي نفتي و آلودگي خاك 3

تاریخ :14 آبان 1390