اسم
پیش دید استفاده از دستگاه برقي و دوار فرسوده و درپوش فلزي به جاي درپوش عايق و احتمال برق گرفتگي
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 1024 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند