بر حسب ضمیمه ها مرتب نماییدبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استفاده نمایید.
زمينه فعاليت تصفیه
هیچ آیتمی برای نمایش در این نما از لیست "اسامي شركتهاي تائيد صلاحيت شده بازرسي" وجود ندارد.