روند بررسي پيشنهادات پژوهشي ارائه شده
روند پرداخت صورت وضعيت ها / گزارش مرحله اي پروژه
روند عقد قرارداد پروژه هاي پژوهشي از مرحله تصويب شوراي پژوهش تا تحويل قطعي
روند بررسي پيشنهادهاي پژوهشي ارائه شده از طرف همكاران