1-مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
2-انجمن مهندسي گاز ايران
3-موسسه مطالعات بین المللی انرژی
4-پژوهشگاه صنعت نفت
5-دانشگاه صنعت نفت
6-انجمن بین المللی تحقیقات خطوط لوله
7-انجمن بین المللی پیگ رانی
8-مجله آنلاين بین المللی خطوط لوله
9-Oil & Gas Science and Technology