1-مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایرانمراكز و منابع تحقيقاتي
استانداردهای صنعت گاز ایرانمستندات و استانداردها
5-دانشگاه صنعت نفتمراكز و منابع تحقيقاتي
4-پژوهشگاه صنعت نفتمراكز و منابع تحقيقاتي
3-موسسه مطالعات بین المللی انرژیمراكز و منابع تحقيقاتي
ثبت اختراع در ایرانمستندات و استانداردها
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايرانمستندات و استانداردها
شبکه اطلاع رسانی نفت و گازاطلاع رساني
Oil & Gas Journalاطلاع رساني
9-Oil & Gas Science and Technologyمراكز و منابع تحقيقاتي
http://www.conferencealerts.com/همايش ها و سمينارها
2-انجمن مهندسي گاز ايرانمراكز و منابع تحقيقاتي
مجله بین المللی خطوط لولهاطلاع رساني
6-انجمن بین المللی تحقیقات خطوط لولهمراكز و منابع تحقيقاتي
7-انجمن بین المللی پیگ رانیمراكز و منابع تحقيقاتي
8-مجله آنلاين بین المللی خطوط لولهمراكز و منابع تحقيقاتي
http://clarion.org/همايش ها و سمينارها
http://www.pipeconferences.com/همايش ها و سمينارها