بر حسب ضمیمه ها مرتب نماییدبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استفاده نمایید.
متن فیلتر

عنـوان پروژه:

امکانسنجی بازیافت حرارت خروجی از اگزاست توربین در ایستگاه های تقویت فشار

خلاصه پروژه:

بالا رفتن هزینه انرژی و دمای جهانی در سال های اخیر نیاز به سیستم های پیشرفته با راندمان بالا و آلودگی کم برای بازیافت انرژی را افزایش داده است. لذا تحقیقات زیادی بر روی بازیافت گرمایی اتلافی و همچنین منابع تجدیدپذیر انرژی از سوی محققان صورت گرفته است. هدف این پروژه امکان سنجی بازیابی حرارت از توربین های گاز مستقر ایستگاه های تقویت فشار و طراحی سیستم بهینه برای استفاده از این انرژی های بازیافتی می باشد. به این منظور ابتدا میزان انرژی اتلافی و مقدار قابل حصول آن با استفاده از روابط ترمودینامیکی و انتقال حرارتی مورد محاسبه قرار گرفته سپس سیستمی برای امکان استفاده از این انرژی طراحی می گردد. با استفاده از آنالیز قیمت هزینه های انجام این پروژه و همچنین هزینه های ناشی از کاهش مصرف سوخت محاسبه می گردد تا انجام این پروژه از نقطه نظر اقتصادی ارزیابی گردیده و دوره بازگشت سرمایه مشخص گردد.

 

دلايل ضرورت و توجيه اجراي پروژه در شركت ملي گاز ايران

در فرایند افزایش فشار خطوط گاز از توبین برای این منظور استفاده می شود. نیروی محرک این توربین ها خود از گاز تامین می گردد. محصولات ناشی از احتراق گاز پس از به حرکت در آمدن توربین به هوا تخلیه می گردند در حالی که دمای بسیار بالا و بالطبع دارای مقادیر قابل توجهی انرژی گرمایی می باشند. این انرژی به طور کامل در سیستم های موجود هدر رفته و موجب آلودگی و افزایش درجه حرارت محیط می گردد در حالی که می توان این انرژی را بازیافت نموده و موجب کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش آلودگی گردید. تجهیزات مختلفی جهت استفاده از این گرمای تلف شده ساخته شده است. این دستگاه ها می توانند تا 20% در هزینه های سالیانه صرفه جویی کنند. بعضی از این دستگاه ها باعث آلودگی ها می شوند و برخی دیگر به دلیل پیش گرم کردن هوای احتراق و افزایش دمای احتراق باعث کاهش NOx می شوند. ارزش گرمای تلف شده وابسته به دمای آن است و هر چه دما بیشتر باشد ارزش آن بیشتر است. با توجه به سیاست های کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان و بهره وری در کشور و به خصوص در شرکت ملی گاز می توان به ضرورت انجام و پیاده سازی این پروژه در راستای رسیدن به این اهداف پی برد.