متن فیلتر

بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی، دانشگاه ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و خصوصی دعوت می شود که پروپوزال های خود را که در زمینه صنعت گاز و مرتبط با فعالیت های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می باشند را به صورت مکتوب به این امور ارسال نمایند. پروپوزال ارسالی می تواند در رابطه با ارائه دانش فنی، متدولوژی یا تکنولوژی نو، دستگاه یا تجهیزات جدید، پتنت ثبت شده و یا در حال ثبت، تالیف یا ترجمه کتاب، پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکتری، و ... باشد. بسته ارسالی در رابطه با هریک از موارد فوق جهت بررسی پروپوزال بایستی حاوی فرم پر شده پیشنهاد پروژه و رزومه شخص مجری باشد.

توجه:

· مطالعه روند پیشنهاد پروژه، نمونه قرارداد پروژه پژوهشي، نمونه تعهد نامه رازداري، نمونه تعهد نامه مجريان پژوهشي قبل از ارسال پیشنهاد توصیه می شود.

· فرم های مربوط به ارائه پروپوزال پژوهشی، قرارداد پروژه پژوهشي، تعهد نامه رازداري، تعهد نامه مجريان پژوهشي در صفحه مربوط به فرم ها ارائه شده است.

· مراکز خصوصی ارائه دهنده پیشنهاد باید دارای مجوز انجام تحقیقات از حداقل یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.

·  ارسال رزومه شرکت یا مرکز برای بخش خصوصی الزامی می باشد.

·  ارسال رزومه همکاران درگیر پروژه اختیاری می باشد.

· ارسال پروپوزال هیچگونه تعهدی برای شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایجاد نمی کند.

· وضعیت پروپوزال و مستندات ارسالی پنج روز کاری بعد از ارسال قابل پیگیری توسط واحد پژوهشی متقاضی می باشد.

· بررسی اولیه و تفضیلی پروپوزال ارسالی توسط کارشناسان شرکت و با توجه به مستندات ارسالی انجام می پذیرد. از واحد پیشنهاد دهنده برای ارائه توضیحات بیشتر، بررسی دقیق تر و اصلاح پیشنهاد با توجه به نقطه نظرات کارشناسان شرکت دعوت به عمل می آید.

· امتیازبندی پروپوزال برای اجرای پروژه با حضور همکاران صنعتی شرکت و براساس فرم ها و دستورالعمل های مربوطه، بعد از برگزاری جلسات بررسی تفضیلی پروپوزال و انجام اصلاحات مورد نظر این امور، با توجه به پرزنت ارائه شده صورت می پذیرد.

·  تصمیم گیری نهایی در مورد رد یا قبول پروپوزال در شورای پژوهش شرکت انجام می گیرد.

· علیرغم تاکید بر ارائه پروپوزال در ارتباط با اولویت های پژوهشی شرکت، کلیه پروپوزال های ارسالی قابل بررسی می باشند.

 

پيگيري پيشنهادات پژوهشي:

کلیه پیشنهاد دهندگان پروژه های پژوهشی برای پیگیری پیشنهاد ارسالی می توانند پنج روز کاری بعد از ارسال، با این امور تماس تلفنی گرفته و یا از طریق پست الکترونیک اقدام نمایند. کارشناسان ذی ربط آماده پاسخگویی به سئوالات و موارد مطروحه می باشند.