متن فیلتر

شرح وظايف كميته هاي تخصصي پژوهشي :

1)      بررسي / ارائه پيشنهادات پژوهشي

2)      همكاري جهت نظارت / مشاوره در هدايت طرح ها

3)      تهيه گزارشات علمي/عملكرد/فني

زمان تشكيل جلسات

-         بطورمعمول هرماه يك جلسه

-         در صورت ضرورت جلسات تكميلي / موردي تشكيل مي شود.

گزارشات

-         دبير كميته موظف به تهيه و ارسال گزارشات  به امور پژوهش و فناوري مي باشد.

-         لازم است گزارشات به تاييد رئيس كميته برسد.

اعضاي كميته ها

-         رئيس كميته ( مجريان / مديران / روساي امور)

-         دبير كميته ( كارشناسان ارشد صاحب تجربه به پيشنهاد رئيس كميته و تاييد امور پژوهش)

-         يك نفر از كاركنان امور پژوهش و فناوري

-         همكاران ، كارشناسان و كارشناسان ارشد امور مرتبط  (به پيشنهاد دبير كميته و تاييد رئيس كميته)

-         عضو هيات علمي دانشگاه (مدعو)