متن فیلتر

امور پژوهش و فناوري شركت مهندسي و توسعه گاز ايران از سال 1387 زير نظر مديرعامل شركت، در راستای اهداف و چشم انداز تبيين شده، آغاز به فعاليت نموده است. ايجاد يك ارتباط پويا با مراكز تحقيقاتي معتبر داخل و خارج از كشور، شناسايي نيازهاي صنعت گاز و بهينه سازي فرايندهاي عملياتي از اولويت هاي اين امور مي باشند. اهداف، ماموريت ها و فعاليت هاي اجرايي اين امور به تفضيل به شرح زير مي باشند:

اهداف امور پژوهش و فناوري:

-          اشاعه فرهنگ پژوهش در حوزه هاي عملياتي صنعت گاز

-          حمايت از قطب هاي علمي و ايده هاي پژوهشي

-          پايش مستمر نياز سنجي اقتصادي / علمي طرح ها

-          برنامه ريزي و هماهنگي پژوهش

-          تدوين استانداردها و شاخص هاي كنترلي پژوهش و توسعه

 

ماموريت ها و فعاليت هاي اجرايي امور پژوهش و فناوری:

1.       نيازسنجي پژوهشي از مجتمع هاي عملياتي

2.       نيازسنجي پژوهشي از مراکز علمي و تحقيقاتي کشور

3.       برنامه ريزي و هماهنگي جهت پروژه هاي ارجاعي

4.       برگزاري و شرکت در جلسات مرتبط سازماني

5.       برگزاري و شرکت در همايشها و جلسات علمي/ فني

6.       برگزاري و شرکت در دوره هاي پژوهشي/ آموزشي

7.       بازديد هاي ادواري از مراحل اجرايي پروژه ها و مجتمع هاي عملياتي

8.       تهيه بانک نرم افزاري/ شبکه اي سيستم جامع پژوهش و توسعه شرکت

9.       مطالعات بازاري پژوهشي/ صنعتي (داخلي و خارجي)

10.   تعريف شاخص هاي کنترل (کمي و کيفي) پروژه هاي پژوهشي

11.   شناسايي تکنيک ها، تکنولوژي ها و فناوري هاي نوين و جايگزين

12.   پيگيري پروژه هاي ارجاعي

13.   ارائه گزارشات سازماني به نهاد هاي ذي ربط

14.   شناسايي گلوگاههاي فرايندهاي صنعتي ( فناوري هاي وارداتي/ انحصاري، دانش فني نوين، تكنيك هاي ويژه )

حوزه فعاليت شركت مهندسي و توسعه گاز ايران