بسط/تجميع نوع طرح : 1-در حال بررسي ‎(26)
بسط/تجميع نوع طرح : 2-در مرحله عقد قرارداد ‎(2)
بسط/تجميع نوع طرح : 3-پذيرفته نشده ‎(9)
بسط/تجميع نوع طرح : 4-در حال اجرا ‎(3)
بسط/تجميع نوع طرح : 5-خاتمه يافته ‎(1)
بسط/تجميع نوع طرح : 6- انصراف ‎(1)
 

توجه:

آخرين وضعيت پروژه هاي پژوهشي شرکت ملي گاز ايران و شرکت هاي تابعه در سايت مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران موجود مي باشند.