متن فیلتر
آدرس پستی: تهران، خیابان طالقانی، چهار راه مفتح، پلاک 401، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، امور پژوهش و فناوری
صندوق پستی: 4533 و 6394
تلفن تماس:  81313570 (021)
فاکس: 81314537 (021)
آدرس پست الکترونیک:
R&D@nigceng.ir