متن فیلتر
حوزه فعاليت شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران (طبق ماده 5 اساسنامه):
شركت مهندسي و توسعه گاز يكي از شركت هاي تابعه شركت ملي گاز ايران است كه بر اساس نظام اجرائي طرح هاي صنعت نفت پايه گذاري گرديده است. اين شركت بر اساس نظام اجرائي طرح هاي صنعت نفت مسئول اجراي طرح هاي كلان شركت ملي گاز ايران مي باشد. بر اساس ماده 5 اساسنامه، زمينه هاي مجاز به فعاليت شرکت به شرح زير مي باشد.
1. انجام مطالعات اقتصادي و توجيهي طرح هايي كه به شركت تحويل داده مي شود.
2. انجام امور مهندسي بنيادي و تفصيلي و اجراي كليه طرح هاي محوله.
3. طراحي، نظارت و اجراي كليه عمليات مهندسي و ساختمان از جمله احداث و توسعه سيستم هاي توليد، جمع آوري و انتقال نفت و گاز، تاسيسات سر چاهي، پالايشگاه ها و تاسيسات نم زدائي، ذخيره سازي گاز طبيعي، خطوط انتقال، تغذيه و توزيع گاز، ايستگاه هاي تقويت و تقليل فشار گاز و C.N.G، سيستم هاي مخابرات، تلمبه خانه ها، كارهاي ساختماني و زيربنائي، و انواع سازه هاي دريايي و تاسيسات مربوطه در داخل و خارج از كشور.
4. انجام كليه عمليات تداركاتي و تامين خريد كالاهاي مورد نياز از داخل و خارج از كشور.
5. انجام هر گونه فعاليت علمي ، مالي ، بازرگاني و خدماتي كه براي توسعه عمليات شركت لازم مي باشد.