خلاصه فیلتر
  
1391/11/17
  

بدینوسیله اعلام می دارد امور پژوهش و فناوری شرکت در نظر دارد جهت ارزیابی پیشنهادات پژوهشی واصله و انتخاب همکار صنعتی پروژه، اقدام به برگزاری سمینارهای تخصصی نماید.از کلیه همکاران علاقمند به شرکت در سمینارها و همکاری در پروژه های پژوهشی خواهشمند است...

1388/09/09
  

با توجه به نظامنامه جديد پژوهشي وزارت نفت، اولويت هاي اعلام شده از سوي امور پژوهش و فناوري شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران از درجه اعتبار ساقط بوده

1389/12/28
  
  
اين امور در نظر دارد جهت دريافت نقطه نظرات ارزشمند متخصصين امر و ارائه دستاوردهاي پروژه هاي پژوهشي خود، به ازاي هر پروژه دو سمينار در زمانهاي مقتضي برگزار نمايد.
1390/02/01