بر حسب ضمیمه ها مرتب نماییدبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استفاده نمایید.