نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1399/03/17 11:09System Account15
default.master
default.master
  
1391/04/06 12:23System Account3
minimal.master
minimal.master
  
1391/12/01 22:56WEBSITE-NEW\Administrator4
oslo.master
oslo.master
  
1393/05/27 22:40System Account15
oslo.preview
oslo.preview
  
1393/05/27 22:40System Account15
seattle.master
seattle.master
  
1393/05/27 22:40System Account15
seattle.preview
seattle.preview
  
1393/05/27 22:40System Account15
v4.master
v4.master
  
1391/12/01 22:56WEBSITE-NEW\Administrator4
v4_1.master
v4_1.master
  
1392/06/03 0:09WEBSITE-NEW\Administrator4
v4_2.master
v4_2.master
  
1392/05/21 1:55WEBSITE-NEW\Administrator4
v4_3.master
v4_3.master
  
1392/05/21 1:51WEBSITE-NEW\Administrator4