ضمیمه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
نام پيمانكار
  
  
نام مشاور طراحي
  
  
  
  
  
  
  
توضيحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شاهرود / سنگ بست
  
32468300
58
99,05%
41,36%
4.325.000
13884-تير1387جهادنصر ميثاق اهوازپارسشاهرودسنگ بست2005/11/152009/11/012007/11/012004/11/08
91.284
100%
96%
47,56%
45548
4.112.698
8.950
پترو فرآيند انرژيمنابع داخليPC
ابركوه - نائين
  
32458200
110
100%
86%
138711-بهمن1387سلارمالكانهراز راهابرکوهنائین2006/08/062009/02/032007/05/052005/08/06
100%
100%
19856
309.771
2.880
منابع داخليC
گستره 1 نائين - تهران
  
32458200
110
10%
10%
138711-بهمن1387جهادنصر ميثاق اهوازپارسنائينکیلومتر 921 خط 82008/04/292010/02/052008/12/132007/12/31
100%
100%
131.556
419.377
3.100
منابع داخليPC
ساوه - تهران
  
32538600
30
178.000
138711-بهمن1387ساتايستگاه تقويت فشار ساوهنيروگاه رودشور2008/11/052007/11/06
75.326
56.348
507.573
منابع داخليPC
گستره 2 نائين - تهران
  
32458200
110
10%
15%
138711-بهمن1387پايندانكيلومتر 921 خط هشتمتهران2008/04/292010/03/052009/01/03
100%
100%
131.556
426.690
3.100
منابع داخليPC
احداث خط لوله گاز رساني به مناطق جنوب و جنوبشرقي كشور
  
32398201
60
73,71%
64,7%
7.451.059
138711-بهمن1387قرارگاه خاتم النبياءپارسفازهاي 9 و 10ايرانشهر2008/06/152010/04/302006/07/132006/06/07
4.278.602
82,79%
67,55%
86,06%
76,54%
90256
12.130.968
181.964
بينامنابع داخليEPC
دامغان/نکاء
  
32538700
10
107.000
138711-بهمن1387ستيرانقوشه (دامغان)ايستگاه تقويت فشار نكاء2009/04/112008/10/13
1.843
73%
70,3%
16042
3.918
منابع داخلي
خط انتقال گاز بشرويه - طبس
  
32538600
10
79,5%
27,4%
200.000
138711-بهمن1387پارس پارمیدابشرويهطبس2009/05/252008/03/29
66.741
9720
82.194
ستيرانمنابع داخليPC
خط انتقال گاز دوم كرمان
  
32538600
32
38,41%
17,72%
248.000
138711-بهمن1387گدازشرفسنجانكرمان2010/01/232008/10/01
14.782
7430
103.910
هامون گستر صنعتبيع متقابل سومPC
خط لوله دوم خرم آباد
  
32538500
34
14,73%
26,23%
817.450
138711-بهمن1387قرارگاه خاتم النبياءتوسعه انرژي خاورميانهملايرخرم آباد2008/03/052010/05/152008/10/232007/09/06
91.774
100%
100%
16736
439.991
1.980
بيع متقابل سومEPC
پارچين / سمنان
  
32468300
58
100%
77,95%
4.325.000
13884-تير1387تهران جنوبپارسپارچینسمنان26/08/8409/05/8809/05/8618/08/83
91.284
100%
100%
100%
95,3%
17148
1.230.000
8.950
پترو فرآيند انرژيمنابع داخليPCريالريال
خط انتقال گاز خلخال- كلور
  
32538600
11
100%
69,5%
143.500
13884-تير1387ارس بنيادارس بنيادخلخالكلور2007/03/312009/09/222007/07/272007/08/23
13.320
100%
97,4%
100%
87,18%
38.01810
246.508
2.470
ارس بنيادبيع متقابل سومEPC
خط انتقال گاز خلخال-هشتجين
  
32538600
11
100%
69,5%
143.500
13884-تير1387ارس بنيادارس بنيادخلخالهشتجين2008/01/212009/09/222007/07/272007/08/23
13.320
100%
97,4%
100%
87,18%
29.8910
246.508
2.470
ارس بنيادبيع متقابل سومEPC
خط لوله دوم خرم آباد
  
32428500
11
56,88%
38,438%
1.845.000
13884-تير1387قرارگاه خاتم النبياءتوسعه انرژي خاورميانهملايرخرم آباد2008/03/052010/05/162008/10/232007/09/06
12.754
100%
100%
55,77%
24,98%
167.50036
439.991
1.980
توسعه انرژي خاورميانهبيع متقابل سومEPC
خط انتقال گاز بشرويه - طبس
  
32538600
10
100%
44,8%
25.000
13884-تير1387پارس پارمیدابشرويهطبس2009/07/212008/03/29
4.964
9720
82.194
ستيرانمنابع داخليPC
خط انتقال گاز دوم كرمان
  
32538600
32
61,686%
44,036%
298,5
13884-تير1387رفسنجانكرمان2010/01/232008/06/30
7,273
83,28%
61,82%
7530
103.910
هامون گستر صنعتبيع متقابل سومPC
خط انتقال گاز بیجار - سقز
  
32538700
74.000
138811-بهمن1387در مرحله انتخاب پيمانكارهامون گستر صنعتبيجارسقز2009/12/182009/06/22
20,66%
14520
1.442
E+PC
خط انتقال گاز بشرويه - طبس
  
32538602
10
75,39%
54,13%
25.000
13886-شهريور1387پارس پارمیدابشرويهطبس30/11/8810/01/87
17.884
9720
82.194
منابع داخليPCريالريال
خط انتقال گاز شمال قزوین
  
32538703
6.000
13886-شهريور1387سنگتاششمال قزوينروستاهاي بخش مركزي12/2/8812/11/87
173
100%
99,6%
520
270
ريالريال
خط لوله دوم خرم آباد
  
32428501
34
73,68%
42,22%
1.845.000
13886-شهريور1387قرارگاه خاتم النبياءتوسعه انرژي خاورميانهملايرخرم آباد15/12/8626/2/892/8/8715/6/86
24.454
100%
100%
75,3%
33,06%
16736
439.991
1.980
توسعه انرژي خاورميانهبيع متقابل سومريالريال
خط انتقال گاز دوم كرمان
  
32538603
32
79,25%
60,45%
298.500
13886-شهريور1387رفسنجانكرمان3/11/8810/7/87
28.610
74,52%
74,52%
7530
103.910
هامون گستر صنعتبيع متقابل سومPCريالريال
پتاوه/پل کله (آتي درخط لوله دهم)
  
88
14,22%
7,97%
3.015.000
13887-مهر1387قرارگاه خاتم النبياءهامون گستر صنعتادامه خط لوله لوپ در پتاوهپل كله26/09/8713/11/8907/04/8802/02/87
107.348
100%
97,49%
17,98%
10,6%
175,305630
876.876
3.316
پارسمنابع داخليPCريالريال
پتاوه/پل کله (آتي درخط لوله دهم)
  
88
14,22%
7,97%
3.015.000
13887-مهر1387قرارگاه خاتم النبياءهامون گستر صنعتادامه خط لوله لوپ در پتاوهپل كله26/09/8713/11/8907/04/8802/02/87
107.348
17,98%
10,6%
17,98%
10,6%
175و3056
876.876
3.316
پارسمنابع داخليPCريالريال
پتاوه/پل کله (آتي درخط لوله دهم)
  
88
14,22%
7,97%
3.015.000
13887-مهر1387قرارگاه خاتم النبياءهامون گستر صنعتادامه خط لوله لوپ در پتاوهپل كله26/09/8713/11/8907/04/8802/02/87
107.348
17,98%
10,6%
17,98%
10,6%
175و3040
876.876
3.316
پارسمنابع داخليPCريالريال
پتاوه/پل کله (آتي درخط لوله دهم)
  
88
14,22%
7,97%
3.015.000
13887-مهر1387قرارگاه خاتم النبياءهامون گستر صنعتادامه خط لوله لوپ در پتاوهپل كله26/09/8713/11/8907/04/8802/02/87
107.348
17,98%
10,6%
17,98%
10,6%
175و3056
876.876
3.316
پارسمنابع داخليPCريالريال
خط لوله شهرك صنعتي اروميه
  
15,47%
45,19%
13887-مهر1387جامع ايرانانرژي و صنعتانتهاي خط لوله جنوب به شمال اروميهشهرك صنعتي اروميه16/07/8725/05/8927/04/8817/02/87
100%
98,76%
26,08%
34,25%
845 . 2330
51.234
653
سي سختمنابع داخليPCريالريال
خط لوله دوم خرم آباد
  
32428501
34
88,83%
44,08%
1.845.000
13888-آبان1387قرارگاه خاتم النبياءتوسعه انرژي خاورميانهملايرخرم آباد15/12/138626/02/138902/08/138715/6/1386
100%
100%
90,88%
35%
16736
439.991
1.980
توسعه انرژي خاورميانهبيع متقابل سومE+PCريالريال
خط انتقال گاز دوم كرمان
  
32538603
32
93,65%
73,46%
298.500
13888-آبان1387رفسنجانكرمان03/11/8810/07/87
98.907
97,62%
83,92%
7530
103.910
هامون گستر صنعتبيع متقابل سومPCريالريال
خط انتقال گاز شمال قزوین
  
32538703
6.000
13888-آبان1387شمال قزوينروستاهاي بخش مركزي02/12/8812/11/87
226
100%
99,6%
270
ريالريال
خط انتقال گاز بشرويه - طبس
  
32538602
10
87,34%
56,48%
25.000
13888-آبان1387پارس پارمیدابشرويهطبس30/11/8810/01/87
25.011
9720
82.194
ستيرانمنابع داخليPCريالريال
1 - 30بعدی