احداث مجتمع آموزشي8583احداث دانشكده با حدود 9200 متر مربع زيربنا20 ماه داخلياتمام يافته
  
احداث بزرگراه 8886 40 كيلومتر24 ماه داخلياتمام يافته
  
احداث يارد تعميراتي8584احداث 16 مورد ابنيه فنيداخلياتمام يافته
  
احداث بزرگراه 8886 40 كيلومترداخليدر حال اجرا
  
تكميل كارهاي ساختماني بيمارستان25/2/8925/2/87-24 ماه پالايشگاه گاز فجر جم اتمام يافته
  
احداث مجتمع آموزشي30/11/8925/3/87احداث دانشكده با حدود 9200 متر مربع زيربنا20 ماه داخليدر حال اجرا
  
احداث مجتمع آموزشي8684احداث دانشكده با زيربناي 18500 مترمربع در 11 طبقهداخلياتمام يافته
  
احداث ساختمانهاي اداري8785مجموعه ساختمانهاي اداريداخلياتمام يافته
  
احداث ابنيه8786داخلياتمام يافته
  
احداث يارد تعميراتي11/1/8911/2/87تكميل ساختمان و مامور سراي يارد اروميه 13 ماهداخليدر حال اجرا
  
احداث ابنيه14/5/9013/11/8730 ماهداخليدر حال اجرا
  
احداث انبار سردخانه مسجد8479احداث مسجد و سردخانه و شهركداخلياتمام يافته
  
احداث يارد تعميراتياحداث 16 مورد ابنيه فنيحدوداً 30 تا 35  ماه داخليدر حال اجرا
  
احداث يارد تعميراتي16/6/9016/3/88احداث 16 مورد ابنيه فني27 ماه داخليدر حال اجرا
  
احداث يارد تعميراتي16/6/9016/3/88احداث 16 مورد ابنيه فني27 ماه داخليدر حال اجرا
  
احداث يارد تعميراتي9/1/919/7/88احداث 16 مورد ابنيه فني30 ماه داخليدر حال اجرا
  
احداث يارد تعميراتي17/6/9018/12/87احداث 16 مورد ابنيه فني30 ماه داخليدر حال اجرا
  
احداث يارد تعميراتي11/1/8911/12/87احداث 16 مورد ابنيه فنيداخلياتمام يافته
  
احداث يارد تعميراتي8683احداث 16 مورد ابنيه فنيداخلياتمام يافته
  
احداث يارد تعميراتي8584احداث 16 مورد ابنيه فنيداخلياتمام يافته
  
احداث يارد تعميراتي20/9/9020/3/88احداث 16 مورد ابنيه فني30 ماه داخليدر حال اجرا
  
احداث يارد تعميراتي8583احداث 16 مورد ابنيه فنيداخلياتمام يافته
  
احداث يارد تعميراتي8384احداث 16 مورد ابنيه فنيداخلياتمام يافته
  
ايجاد منازل مسكوني8887داخلياتمام يافته
  
ايجاد منازل مسكوني8887داخلياتمام يافته
  
ايجاد منازل مسكوني8887داخلياتمام يافته
  
احداث يارد تعميراتي8684احداث 16 مورد ابنيه فنيداخلياتمام يافته
  
احداث يارد تعميراتي8784احداث 16 مورد ابنيه فنيداخلياتمام يافته