انجام 4 پروژه به شرح مندرج در اسناد پیمان 90آذراصلاحات واحدهای پالایشگاه سرخون و قشم بصورت EPC
1 - 1 بعدی