مجري طرح توسعه پالايشگاه هاjanseryan@nigceng.ir88891886
  
مجري طرح خط لوله ششم سراسري گاز88920272-88920273
  
مجري طرح تاسیسات تقويت فشارگاز88748669
  
مجري طرح توسعه دیسپچینگ88731254
  
مجري طرح تاسيسات زيربنائي و ساختمانيtonekaboni@nigceng.ir88748666
  
مجري طرح خطوط انتقال گاز88937448
  
ا88801265
  
م88510699-88515510
  
مجري طرح خط لوله سراسري هفتم و یازدهم گاز88735186
  
سرپرست طزح های ذخیره سازی88515510
  
م88506744
  
م88913737
  
مجري طرح خط لوله نهم سراسری گازsalavati@nigceng.ir8822030
  
مجري طرح سایر خطوط لوله اصلی و فرعی88918182
  
سرپرست حط نهم سراسری8822030