100%
85,98%
10.418
  
100%
92,01%
924
  
100%
82,96%
872
  
100%
83,43%
7.704
  
99,06%
82,69%
2.728
  
79,92%
1,74%
0
  
100%
100%
6.522
  
35,1%
0%
0
  
24,11%
0%
0
  
22,28%
0%
  
100%
92,01%
924
  
100%
85,98%
10.418
  
100%
82,96%
1.579
  
100%
0%
7.704
  
99,06%
2.728
  
80,64%
13,88%
  
35,9%
100%
  
26,5%
  
29,3%
  
100%
100%
6.522
  
100%
97%
924
  
100%
91,69%
10.418
  
100%
84,2%
8.035
  
99,06%
82,93%
2.802
  
82,57%
37,02%
  
67,78%
13,88%
  
56,77%
  
52,94%
  
99,06%
82,93%
2.808
  
100%
100%
6.522
  
100%
93,04%
8.514
  
100%
91,69%
10.418
  
100%
97%
924
  
100%
93,04%
9.030
  
100%
84,2%
8.160
  
99,53%
82,93%
2.808
  
83,45%
39,6%
0
  
73,83%
13,88%
  
66,58%
0%
  
67,32%
0%
  
100%
100%
6.522
  
100%
99%
924
  
100%
91,69%
10.418
  
100%
94,54%
9.030
  
100%
92,28%
674
  
100%
92,28%
196
  
100%
84,2%
9.003
  
99,53%
82,93%
2.850
  
83,45%
52,69%
0
  
76,7%
13,88%
0
  
74,31%
0%
0
  
73,18%
0%
  
41,91%
  
52,74%
0%
  
33,5%
  
46,44%
0%
  
100%
10%
6.522
  
60,62%
87,44%
  
64,56%
1,47%
  
60,58%
0%
  
69,06%
0%
  
83,45%
53,8%
0
  
66,94%
1,94%
  
69,06%
0,62%
  
100%
99%
924
  
99,53%
82,93%
2.850
  
43,37%
0%
0
  
52,74%
4,26%
0
  
80,11%
13,88%
0
  
74,43%
0%
0
  
100%
92,28%
674
  
100%
84,2%
9.141
  
77,17%
0%
0
تأسيسات تقويت فشار گاز شهيد مصطفوي
  
100%
99%
924
  
100%
91,69%
10.418
تأسيسات تقويت فشار شماره 3 (جهرم)
  
100%
94,54%
9.030
  
100%
92,28%
674
  
100%
84,2%
9.141
  
99,53%
82,93%
2.850
  
83,45%
53,8%
0
  
80,11%
13,88%
  
77,17%
  
74,43%
0%
  
66,94%
1,94%
  
69,06%
0,62%
  
43,37%
  
52,74%
4,26%
تأسيسات تقويت فشار گاز تكاب
  
100%
100%
6.522
  
100%
91,69%
10.418
  
100%
92,28%
3.791
  
83,45%
61,74%
0
  
80,13%
13,88%
0
  
80,2%
0%
0
  
78,21%
0%
0
  
76,69%
4,61%
0
  
73,69%
0,8%
0
  
55,62%
15,31%
0
  
49,97%
0%
0
  
100%
91,69%
10.418
  
52,17%
0%
0
1 - 100بعدی