نام پروژه ارجاعي
نام پروژه (ايستگاه تقويت فشار گاز)
سال
ماه
درصد پيشرفت طراحي سيويل تاكنون
محوطه سازي (جدول ، آسفالت ، شن ريزی ، بتن محوطه)
استراكچر زير لوله ها
ساختمان سويچ گير و اتاق كنترل
ساختمان پست برق و MCC و کمپرسور هوا
فنداسيون توربوكمپرسورها
ترنچهاي عبور كابلهاي برق و ابزار دقيق
فنداسيون کولر هوايی و کل لوله های ايستگاه
ساختمانهاي عمومی ايستگاه (كارگاه ، پاركينگ ، )
درصد پيشرفت كل عمليات سيويل تاكنون
درصد پيشرفت طراحي مكانيك تاكنون
درصد تحويل اجناس تاكنون
نصب توربين/كمپرسور (درصد)
توربو كمپرسور ،Alignment(درصد)
توربوكمپرسور ،استراكچر و نصب اگزوز/كانالهاي هوا / كولر و تصفيه
نصب و تنظيم ژنراتور/ كولرهاي روغن/آب/ پمپهاي گردش آب / تابلوهاي
نصب كمپرسور/ مخزن هوا / تابلو / dryer (درصد)
نصب تجهيزات کولر هوايی(درصد)
نصب اسکرابرها و تجهيزات مربوطه(درصد)
لوله كشي ،سندبلاست (متر مربع)
لوله كشي ،جوشكاري (اينچ قطر)
لوله كشي ،راديوگرافي (اينچ قطر)
لوله كشي ،تست هيدرواستاتيك (متر مكعب)
برق ،سيني و نردبان (متر)
برق ،سربندي (عدد)
برق ،كابل اندازي (متر)
برق ،اتصال زمين (متر)
ابزار دقيق ،سيني و نردبان (متر)
ابزار دقيق ،كاليبراسيون (عدد)
ابزار دقيق ،سربندي (عدد)
ابزار دقيق ،كابل اندازي (متر)
درصد پيشرفت كل عمليات مكانيكال ونصب
پيش راه اندازي و راه اندازي
درصد پيشرفت کل اجرا (سيويل ، مکانيکال ، راه اندازی)
درصد پيشرفت کل کار ايستگاه (طراحی ، کالا ، اجرا)
تا كنون/هفته جاري
ضمیمه ها