بسط/تجميع نوع پروژه : پروژه هاي اصلي ‎(10)
بسط/تجميع نوع پروژه : پروژه هاي برعهده پالايشگاه گاز پارسيان ‎(5)