نام پروژه :

خط لوله انتقال گازهمدان- بيجار

نام طرح:

خطوط لوله انتقال گاز

هدف:

تقويت شبكه انتقال گاز غرب و شمالغرب كشور و گازرساني به شهرها و روستاها و صنايع موجود در مسير

طول (كيلومتر):

152

قطر (اينچ):

48

ظرفيت طراحي خط لوله (ميليون متر مكعب در روز):

50

حداكثر فشار طراحي خط لوله (پوند بر اينچ مربع):

1050

ابتداي خط:

انتهاي خط لوله ساوه - همدان

انتهاي خط:

ابتداي خط لوله بيجار - مياندوآب

نام پيمانكار:

قرارگاه خاتم الانبياء

نوع پيمان:

PC

تاريخ شروع عمليات اجرائي:

84/7/2

تاريخ بهره برداري:

87/6/21

ايستگاه هاي تقويت فشار گاز (عدد) :

2

محل ايستگاه ارسال توپك (كيلومتر) :

ابتداي خط وكيلومتر189+142

محل ايستگاه دريافت توپك (كيلومتر) :

كيلومتر 179+1وكيلومتر189+142

ايستگاههاي شيربين راهي (عدد):

5

محل ايستگاههاي شير بين راهي (كيلومتر) :

118،97+190،69+140،45،28+200
ساخته شده در 1390/10/06 12:27 غ.و توسط System Account
آخرین اصلاح در 1390/10/06 12:27 غ.و توسط System Account