توسعه دهید عنوان طرح : 01 ادامه خطوط انتقال گاز سوم سراسری ‎(2)
توسعه دهید عنوان طرح : 02 خطوط انتقال گاز چهارم سراسري ‎(22)
توسعه دهید عنوان طرح : 03 خطوط انتقال گاز پنجم سراسري ‎(7)
توسعه دهید عنوان طرح : 04 خطوط انتقال گاز ششم سراسري ‎(13)
توسعه دهید عنوان طرح : 05 خطوط انتقال گاز هفتم سراسري ‎(6)
توسعه دهید عنوان طرح : 06 خطوط انتقال گاز هشتم سراسري ‎(23)
توسعه دهید عنوان طرح : 07 خطوط انتقال گاز دهم سراسري ‎(1)
توسعه دهید عنوان طرح : 08 خط لوله انتقال گاز یازدهم سراسری ‎(1)
توسعه دهید عنوان طرح : 09 خطوط انتقال گاز شمال و شمال شرق ‎(13)
توسعه دهید عنوان طرح : 10 خطوط لوله انتقال گاز ‎(20)
توسعه دهید عنوان طرح : 11 خطوط انتقال گاز استاني ‎(14)
توسعه دهید عنوان طرح : 12 تكميل خطوط انتقال گاز سراسري ‎(6)
توسعه دهید عنوان طرح : 13 تأسيسات تقويت فشار ‎(27)
توسعه دهید عنوان طرح : 14 پالايشگاه گاز پارسيان ‎(13)
توسعه دهید عنوان طرح : 15 پالايشگاه گاز ايلام ‎(2)
توسعه دهید عنوان طرح : 16 پالايشگاه گاز سرخون و قشم ‎(2)
توسعه دهید عنوان طرح : 18 تأسيسات زيربنايي و ساختماني و ساير ‎(32)