بازدید کننده محترم شما جز کدام گروه از مشاهده کنندگان میباشد:

   

1) ميزان استفاده از مطالب مندرج در سايت

2) تناسب مطالب مندرج در سايت با علاقه مندي

3) ميزان رضايت از ظاهر گرافيكي و امکانات وب

5)كداميك از بخشهاي سايت بيشتر مورد توجه شما مي باشد؟

6) انتقادات و پيشنهادات سازنده و كاربردي خود را اعلام نماييد.