پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:
  
  
آگهي فراخوان مناقصه عمومي شناسائي تولیدکننده
مناقصه شماره: DE74/6071578120 (کابل فیبر نوری)
مناقصه شماره: DE74/5985578119 (کابل فیبر نوری)
آگهي فراخوان مناقصه عمومي شناسائي تولیدکننده
تقاضای شماره : B14/6017578077 ( سيستم عمل كننده)
مزایده عمومی کالا
City Gate Station
کابل توربین زیمنس B17/5777457840
تامین باتري نيكل كادميوم
مناقصه شماره: B14/5777457806 باتری نيكل كادميوم
تامین اتصالات فولادی
فراخوان مناقصه عمومي (تامين كالا) شماره تقاضا B19/ 5679557780 ( اتصالات فولادي )
جرثقیل سقفی
ابزار آلات کارگاهی
ابزار آلات کارگاهی 7609
Flow Computer & Transducer
صاعقه گیر و ارتینگ
خريد تامين 24 قلم دستگاههاي سرمايشي و گرمايشي
طراحي و توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS )
روغن توربین
(سه راهی هاتپ )B19/5679586795 : مناقصه شماره
تقاضاي شماره 6017547687-Diesel Generator
مناقصه شماره تقاضا 6018527423 - كابل تلفن
http://www.nigceng.ir/SiteCollectionImages2/pdf-tender/1394/Binder1.pdf
HEAT&COOLING- SPLIT UNTI
METERING SATATION
مناقصه تامين اورفيس فلنج
مناقصه 6018537608 (ابزالات کارگاهی)
مناقصه 6018537609 (ابزالات کارگاهی)
خريد تجهيزات صاعقه گبر و ارتينگ
خريد بال ولوو
تجهيزات مخابراتي
مناقصه خرید کولر گازی هوا
تقاضای شماره :DM65ـ/6017537585(FITTINGS)
مناقصه خريد روغن توربين زيمنس
خرید 2 سری پکیج سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و انسانی ‏/ سیستم تغذیه کلر به آب خام
مناقصه شماره تقاضا : 6018527423/B17 (کابل تلفن)
مناقصه شماره: 6016537511/B14 (ـSCRUBBER)
مناقصه شماره: DV03/04199-429-GM-A(شیرهای پروانه ای و کروی)
مناقصه شماره: B17/6018527424 (ـ35 قلم تجهیزات مخابرات)
مناقصه شماره: B21/6004537474 ( كولر گازي و اسپيلت )
مناقصه شماره: 6018507203‏/DE76 ـ(TELEPHONE SYSTEM )
B19/6027527400 (TUBING)
مناقصه شماره: B21/6018527440
مناقصه شماره: ELECTRICAL HEAT TRACING) B17/6017527435)
مناقصه شماره: ( DE76 /60 26 52 74 20 (TELEPHONE & PAGING
مناقصه شماره: B17/6017527433 ( كابل ابزار دقيق )
مناقصه شماره تقاضا :6018527423/ـB17-كابل تلفن
مناقصه شماره: 5545517248 /B14 (ـAIR RECEIVER)
مناقصه شماره: DE74/6013527379-A (ـPOWER & CONTROL CABLE)
مناقصه شماره:DE76 /6018537460 ( لوازم ابزاردقيق )
مناقصه شماره: DE74/5611537464 (ـJOINT CLOSURE)
مناقصه شماره تقاضا : 6027527434ـ/DE77
تقاضاي شماره DM65/6030507165-B ـ("BALL VALVE 36)
مناقصه شماره: B21/6018527440( كولر گازي ولوازم گرمايشي )
مناقصه شماره: B21/6027537447( تجهيزات برقي ضدانفجار )
مناقصه شماره تقاضا :DE77/6027527434
مناقصه شماره: B14/6018527429 (ـAIR RECEIVER)
مناقصه شماره:DE76 /60 18 50 72 03 (ـTELEPHONE SYSTEM)
مناقصه شماره: 74ـA/DE-ـ6017527289(کابل ابزار دقیق)
مناقصه شماره: DE77/6027527430
مناقصه شماره: DV03/6018527428( لوازم اطفاي حريق)
مناقصه شماره:DE76 /56 79 52 73 89 (لوازم مخابراتي )
تقاضاي شماره (BALL VALVE) ـDM65ـ/Aـ- GM-ـ04199402
مناقصه شماره: B14/6029517240 ( FLANGE)
مناقصه شماره: DE77/6018527424 (سيستم تلفن و متعلقات )
مناقصه شماره: 5988527356-A/DE74 (کابل فیبر نوری)
مناقصه شماره: DE77/6018527423 (كابل تلفن )
مناقصه شماره: B13/6027527380 ( سي و نه قلم كابل )
مناقصه شماره: B21/6026527422 (جرثقيل سقفي 10 و 5 تن )
مناقصه شماره: DV03/6017527419( روغن توربين )
مناقصه شماره: 6026527420 / DE76 (ـTELEPHONE & PAGING)
مناقصه شماره: 6027527421 / DE76 (ـTELEPHONE & PAGING)
مناقصه شماره: DV03/6027527418 ( لوازم روشنايي )
مناقصه شماره: DV03/6026527417( لوازم روشنايي )
تقاضاي شماره (EARTHING SYSTEM)ـ6027527415ـ/DM65
مناقصه شماره 93 73 52 26 60 /ـDE76ـ(Power Transformer)
مناقصه شماره: DV02-6017527388 ـ(ACTUATOR)
مناقصه شماره: 6026527368/ـB13 (بیست و دو قلم کابل)
مناقصه شماره: DE77 ـ6026527404
تقاضاي شماره DM65/ـ6026527373 (CABLE TRAY & LADDER)
مناقصه شماره: DE76 /60 35 51 72 80 ـ(PIPE )
مناقصه شماره: DE74ـ/6013527379 (POWER & CONTROL CABLE)
مناقصه شماره:DM66/6017527358 ـ(Air Gas Cooler)
مناقصه شماره:DE76 /60 26 52 73 93 ـ(POWER TRANSFORMER)
مناقصه شماره:DE76 /56 79 52 73 89 (لوازم مخابراتي )
تقاضاي شماره : (CABLE TRAY & LADDER)ـDM65ـ/6026527374
مناقصه شماره:DM66/6017527353 ـ ( Air Gas Cooler ) به همراه ضمائم فنی در یک فایل زیپ
مناقصه شماره: 6018597063/ B17
مناقصه شماره: B17/6018507131 ( كابل )
مناقصه شماره:DE76 /60 27 52 73 70 (ـCABLE)
مناقصه شماره: DE74 ـ/6017527363 (لوازم برقی)
مناقصه شماره: DE74 ـ/5988527356 (کابل فیبر نوری)
تقاضاي شماره DM65/6018576626-B (ـ BALL VALVES)
مناقصه شماره: B14/6017527346 (ـSCRUBBER)
مناقصه شماره: B14/6017527347 (ـSCRUBBER MULTI FULL GAS)
مناقصه شماره: B14/6017527348 (ـFuel GasFilterVessel)
مناقصه شماره: DE74ـ/6004527320 (CABLE)
مناقصه شماره: B19/6029527317
مناقصه شماره: B19/6019586743 ( اتصالات فولادي )
1 - 100بعدی