خدمات طراحی پایه شبکه مخابرات و اسکادا خط لوله هشتم سراسری گاز و انشعابات مربوطه حدفاصل ابرکوه پارچین1399/12/23
احداث مرکز بهره برداری یزد، ساختمان مخابرات کهریزسنگ اصفهان و کنترل سیلاب مرکز بهره برداری ایرانشهر 1399/12/20