نام و نام خانوادگي

محمود نعمتی

سمت

مجری طرحهای ذخیره سازی گاز طبیعی

محل خدمت

ساختمان ويلا:خيابان طالقاني-خيابان استاد نجات الهي-پلاك141

تلفن مستقيم

88913737

تلفن داخلي

3744-3745

فاكس

81313732

تصوير

نوع مسئول

2-مجري

پست الكترونيك

Mah.nemati@yahoo.com

اولويت