شرح

پالايشگاه گاز ايلام در 25 كيلومتري شمال غرب شهرستان ايلام و 12 كيلومتري غرب شهر چوار قرار گرفته است. اين پالايشگاه به منظور فرآورش گاز ميدان گازي تنگ بيجار جهت گازرساني به شهرهاي استان ايلام و ساير مناطق غربي كشور از طريق خطوط انتقال گاز سراسري و همچنين استحصال اتان و هيدروكربن هاي سنگين شامل گاز مايع (  C3+ )  و مايعات گازي (  C5+ )   جهت تامين خوراك واحد الفين پتروشيمي ايلام احداث  گرديده است.

ظرفيت فاز اول 8/6 ميليون متر مكعب در روز مي باشد كه با اضافه شدن 4/3 ميليون متر مكعب در اين فاز ظرفيت نهايي پالايشگاه تا 2/10 ميليون متر مكعب افزايش مي يابد. هدف از اجراي اين فاز كمك موثر به تثبيت جريان گاز غرب كشور و جلوگيري از افت فشار گاز در استان همدان مي باشد همچنين خوراك تحويلي به پتروشيمي ايلام نيز 50% افزايش خواهد يافت.

فاز دوم پالايشگاه گاز ايلام در مجاورت 2 واحد فعلي پالايشگاه و در محل پيش بيني شده تاسيس خواهد شد. و از تمامي سرويس هاي جانبي پالايشگاه از قبيل آب، برق، بخار،  سوخت گاز ، هواي ابزاردقيق و ساير سرويس ها استفاده خواهد نمود.