خانه
مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
شركت ملي گاز ايران
وزارت نفت
دولت
تاسیسات تقویت فشار
شانا
استانداردها
  
31/03/1393
         مهندس غريبي به همراه تني چند از مديران و رؤساء واحدهاي ستادي با دوتن از يادگاران گرانقدر جبهه و جنگ ديدار نمودند...
  
17/03/1393
   مهندس غریبی روز سه شنبه مورخ 13/3/93  از ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله و دهق به همراه چندتن ازاعضاء هیت مدیره و روساء واحدهای ستادی و مهندس مراتی مجری طرح از روند پیشرفت پروژه هابازدید کردند...
  
14/03/1393
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به همراه چندتن ازاعضاء هیت مدیره و روساء واحدهای ستادی...

آرشیو اخبار